Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB, org. nr 559323-9733, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 8 december 2021 klockan 9:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken tisdagen den 30 november 2021,
 • Dels senast onsdagen den 1 december 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Preservium Property AB, Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen tisdagen 30 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 2 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 

Ombud och biträden m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.preserviumproperty.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 4 635 000 aktier, motsvarande 4 635 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.preserviumproperty.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").
 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om arvode till styrelseledamöter.
 8. Beslut om antal styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Stämmans avslutande.


Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (ärende 2, 7, 8 och 9)

Aktieägare som representerar sammanlagt 35,4 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokaten Erik Persson föreslås väljas till ordförande vid stämman (ärende 2).
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 7).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 8).
 • Föreslås nyval av Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9). Oskar Wigsén, John Malmström och Johan Åskogh, har avböjt omval.

Dokumentation
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.preserviumproperty.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.
 

En beskrivning av respektive styrelseledamot finns tillgänglig från och med den 23 november 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Preservium Property Estate AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.preserviumproperty.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.