Pressmeddelanden

Preservium Property AB bokslutskommuniké juni - december 2021

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om utdelning med 6,5 kr per aktie.

Juni - december 2021 1)

  • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 12 707 tkr
  • Driftnettot uppgick till 11 530 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 90,73 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 975 tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 76 347 tkr motsvarande 16,47 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 585 tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 561 000 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,13 och belåningsgraden till 67,68 %
  • NRV uppgick till 112,71 kr

1) Koncernbolagen var vilande fram t.o.m. 19 oktober då fastigheterna tillträdes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt Preservium Property AB

+46 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, VD Preservium Property AB

+46 8 402 53 84

[email protected] 

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com 

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.